Privacyverklaring

Privacyverklaring WBE "Roerstreek e.o.”.

De Wildbeheereenheid "Roerstreek e.o.” is gevestigd in Herkenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40176162
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de WBE "Roerstreek e.o.” hierna te noemen "de vereniging” verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van Persoonsgegevens.
1.1 Wildbeheereenheid "Roerstreek e.o.” verwerkt ( mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. Zich inschrijft/aanmeldt als lid/begunstiger of deelnemer van de Wildbeheereenheid "Roerstreek e.o.”
b. Contact met ons opneemt ( bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)
c. Andere jacht gerelateerde zaken zoals vrijwilligers werk, etc.

1.2 Wildbeheereenheid "Roerstreek e.o” verzamelt ( mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
a. Voornaam en voorletters
b. Achternaam
c. Geboortedatum
d. Adres
e. E-mailadres
f. Telefoonnummers
g. Geslacht
h. bankrekeningnummer
i. nummer jachtakte
j. jachthuurovereenkomsten
k. grondgebruikersverklaringen

1.3 Wildbeheereenheid "Roerstreek e.o.” kan deze gegevens gebruiken voor:
 Het verstrekken van de gepersonaliseerde doorgeschreven toestemming voor
jacht of schadebestrijding
 Uitnodigingen voor vergaderingen of andere ledenbijeenkomsten
 Presentielijsten en notuleren van vergaderingen
 Financiële administratie
 Voorlichting, zoals het verzorgen van mailingen en nieuwsbrieven
 Onderzoek ( bv wildziekten )
 Bijhouden van een website
Versie 1 26 juni 2018

 Het onderhouden van contacten met terrein beherende organisaties, FBE, gemeentes, waterschappen en overige ( netwerk)contacten, al dan niet namens rechtspersonen
 Het verzamelen en beheren van tel- en afschotgegevens ( voor zover dit buiten FRS gebeurt ).
 De werkzaamheden en bestanden van diverse commissieleden en coördinatoren
 Het aanvragen en communiceren van ontheffingen, machtigingen, vergunningen
en opdrachten namens individuele leden
 Het inwinnen van advies aangaande kwesties met betrekking tot individuele
leden.
 Het bewaren, opslaan en beveiligen van persoonsgegevens.
 Bepaalde communicatie via online kanalen als Facebook, Whatsapp groepen of
andere sociale media.
 Al het overige dat valt onder de definitie van een verwerking.

2. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van de WBE "Roerstreek e.o.”, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden bijv. in het kader van de uitvoering/handhaving van de Wet Natuurbescherming.

3. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

4. Beveiligingpersoonsgegevens
De vereniging past treffende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie, en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
5.Minderjarigen
Indien u als minderjarige wenst toe te treden tot de vereniging dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Versie 1 26 juni 2018

6.Wijziging van het privacy beleid.
De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up to date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging u per e-mail en via de website hierover informeren.

7. Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8. Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: secretaris de heer Gerrit Smulders E-mail: gerritsmulders@home.nl Telefoonnummer:0475-466547

9. Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens , webpagina: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.